Dvije boje

Izradili smo Plan rodne ravnopravnosti, pridržavamo ga se i u njega uključujemo cijelu organizaciju. Na taj način ćemo učinkovito pokrenuti strukturalne i kulturne promjene. Naravno, obzirom na specifičnost poslovanja, Plan rodne ravnopravnosti je prilagođen našoj organizaciji, on je učinkovit i održiv i utemeljen na modelima promjena.

Tri strateška područja rodne ravnopravnosti / 20 ciljeva i pokazatelja

A. Rodna ravnopravnost u procesima i sustavu donošenja odluka – Institucijska kultura rodne ravnopravnosti

B. Osnaživanje rodne ravnopravnosti u razvoju karijera – Rodna ravnopravnost u znanstvenom i umjetničkom napredovanju i istraživanju

C. Unaprjeđenje kvalitete života i rada – Harmonizacija osobnog života i poslovnih obveza

Strateški dokumenti, nacionalni, europski i svjetski, te politikama i kriterijima praćenja:

1. Konvencija MOR-a protiv nasilja i uznemiravanja u svijetu rada
2. Nacionalni plan RH za borbu protiv diskriminacija za razdoblje od 2017. do 2022. godine
3. Nacionalna razvojna strategija RH do 2030.
4. EU – Gender Equality Strategy 2020. – 2025.
5. Council of Europe – Gender Equality Strategy 2018 – 2023
6. European Institute for Gender Equality (Beijing Platform for Action, Gender Equality Indeks)
7. Horizon Europe Program
8. Global Gender Gap Report (World Economic Forum)

 

 

A. Rodna ravnopravnost u procesima i sustavu donošenja odluka

Cilj 1: Izgraditi organizacijsku kulturu rodne ravnopravnosti i inkluzivnih praksi

Pokazatelji uspjeha

 • Kontinuirani napredak ili održavanje povoljnog stanja rodne ravnopravnosti u svim područjima rada Organizacije.

Kako se postiže cilj?

 • Osnivanjem Odbora za rodnu ravnopravnost odmah po donošenju ovog Plana.
 • Redovitim (svakih 6 mjeseci) prikupljanjem rodno razvrstanih kvantitativnih i kvalitativnih podataka.
 • Izradom godišnjih izvješća i godišnjih akcijskih planova utemeljenih na analizama podataka.
 • Primjenjivanje rodno osjetljivog jezika, vizualnih prikaza i komuniciranja u dokumentima Organizacije.
 • Unaprjeđenje javne komunikacije unutar i izvan Organizacije s ciljem promicanja rodne ravnopravnosti i inkluzivnih praksi (web stranica, društvene mreže i sl.).
 • Uvođenje kontinuirane edukacije za rukovoditelja na različitim razinama upravljanja vezano uz politike i provedbu Plana rodne ravnopravnosti.

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

 • Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.
  Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 2: Razviti sustav zapošljavanja i napredovanja osjetljiv na rodnu ravnopravnost

Pokazatelji uspjeha

 • Uspostavljanje ravnopravne rodne zastupljenosti u svim odjelima Organizacije gdje je to moguće i na svim razinama radnih mjesta.

Kako se postiže cilj?

 • Uvažavanjem rodne raznolikosti prilikom imenovanja članica / članova povjerenstava.
 • Izrađivanje upute o poštovanju rodne zastupljenosti u postupcima imenovanja, zapošljavanja i napredovanja.
 • Uvođenje praksi potpisivanje upoznatosti s načelima rodne ravnopravnosti za članice / članove povjerenstava te voditeljice / voditelje pojedinih odjela.
 • Naziranje provedbe postupka zapošljavanja i napredovanja kroz analizu podatka te predlaganje planova aktivnosti za daljnje unaprjeđenje postupaka uklanjanja rodne neravnopravnosti.

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

 • Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.
 • Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 3: Otkloniti rodno utemeljene stereotipe, predrasude te prakse koji potiču rodnu neravnopravnost.

Pokazatelji uspjeha

 • Ravnopravna rodna zastupljenost u svim odjelima Organizacije gdje god je to moguće i izvedivo zbog specifičnosti i zahtjeva radnih zadataka.

Kako se postiže cilj?

 • Promoviranje dobrih praksi i „role-model“ načela za žene kroz predstavljanje iznimnog rada žena za Organizaciju.
 • Unaprjeđivanje zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama i održavanje stanja u kojem je otklonjen tzv. „stakleni strop“.
 • Mogućnost pohađanja za sve zaposlenike, edukativnih programa ili radionica s ciljem povećana vidljivosti primjera dobre prakse, osnaživanja i podizanja samopouzdanja rodno podzastupljenih skupina te razvoja pregovaračkih i upravljačkih vještina kojima se može unaprijediti rodna ravnopravnost.

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

 • Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.
 • Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 4: Povećati zadovoljstvo zaposlenika rodnom ravnopravnosti u Organizaciji.

Pokazatelji uspjeha

 • Povećanje zadovoljstva stanjem rodne ravnopravnosti u Organizaciji utemeljeno na stvarnim poboljšanjima i edukacijama svjesnosti o rodnoj ravnopravnosti.

Kako se postiže cilj?

 • Uvođenje anketa koje se odnose za zadovoljstvo stanjem i praksama rodne ravnopravnosti u Organizaciji uz redovite sastanke (svakih 4 mjeseca) cijelog kolektiva na kojima se raspravlja o primijećenom napretku i predlažu određene aktivnosti za poboljšanje.
 • Cjelogodišnji otvoren poziv za predlaganje Odboru za rodnu ravnopravnost novih politika ili unapređenje postojećih praksi rodne ravnopravnosti u Organizaciji.

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

 • Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.
 • Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

B. Osnaživanje rodne ravnopravnosti u razvoju karijera – Rodna ravnopravnost u znanstvenom i umjetničkom napredovanju i istraživanju

Cilj 1: Povećati rodnu ravnopravnost u podršci znanstvenom i umjetničkom radu, istraživanju i stvaralaštvu

Pokazatelji uspjeha

 • Povećanje broja žena čiji se proizvodi uzimaju u obzir pri izradi prototipova i stavljanju na tržište – ovo se prvenstveno odnosi na vanjske suradnice, dizajnerice koje nisu zaposlenice Organizacije.
 • Povećanje broja žena čije se kreativne ideje realiziraju u okviru izložbi, sajmova i drugih događanja na kojima sudjeluje Organizacija bilo kao izlagač ili suorganizator.
 • Osnaživanje rodne ravnopravnosti i pružanje prilike za edukacije / jačanje kapaciteta zaposlenica / zaposlenika vezano uz stručna znanja (poslovno pregovaranje, učenje novih programa za crtanje, dizajniranje i projektiranje i sl.)

Kako se postiže cilj?

 • Izrada planova akcija za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u suradnji s ženama dizajnericama.
 • Izrada planova akcija za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u segmentu edukacija i jačanja kapaciteta kroz specifična znanja.
 • Uključivanje elemenata rodiljnog i roditeljskog dopusta i majčinstva u evaluacijske postupke rada kako bi se spriječile pojave „zida majčinstva“.
 • Uvažavanje rodne raznolikosti prilikom imenovanja zaposlenica / zaposlenika ili suradnica / suradnika koji će sudjelovati na edukacijama i seminarima koje Organizacija nabavlja kako bi se ojačali ljudski kapaciteti.

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

 • Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.
 • Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 2: Povećati zastupljenost žena u području izrade tehničkih nacrta i pripreme za proizvodnju.

Pokazatelji uspjeha

 • Unaprjeđenje ravnopravne rodne zastupljenosti u Odjelima za tehnologiju i pripreme proizvodnje.

Kako se postiže cilj?

 • Detektiranje i analiziranje razloga rodne podzastupljenosti žena i otklanjanje prepreka većem uključivanju žena u područja u kojima su podzastupljene.
 • Provođenje motivacijskih aktivnosti na popularizaciji, prepoznavanju, podršci i promociji zastupljenosti žena u područjima u kojima su tradicionalno podzastupljene.
 • Provođenje edukacija i motiviranje učenica i studentica (Šumarski fakultet, Studij dizajna i sl.) u područjima u kojima su žene podzastupljene u okviru Odjela za tehnološke procese (projektiranje proizvoda i izrada tehničkih nacrta) te pripremi proizvodnje.

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

 • Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.
 • Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije. 

 

Cilj 3: Povećati zastupljenost muškaraca u području dizajna interijera i rada sa strankama u prodajnim prostorima ili na sajmovima.

Pokazatelji uspjeha

 • Unaprjeđenje ravnopravne rodne zastupljenosti u Odjelima za dizajn i maloprodajnim odjelima.

Kako se postiže cilj?

 • Detektiranje i analiziranje razloga rodne podzastupljenosti muškaraca i otklanjanje prepreka većem uključivanju muškaraca u područja u kojima su podzastupljeni.
 • Provođenje motivacijskih aktivnosti na popularizaciji, prepoznavanju, podršci i promociji zastupljenosti muškaraca u područjima u kojima su tradicionalno podzastupljeni.
 • Provođenje edukacija i motiviranje učenika i studenata i područjima u kojima su muškarci podzastupljeni u okviru Odjela za dizajn te Maloprodajnog odjela (uključivo rad u salonima namještaja i na sajmovima).

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

 • Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.
 • Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

 

C. Unaprjeđenje kvalitete života i rada – Harmonizacija osobnog života i poslovnih obveza

Cilj 1: Reducirati razlike u prihodima između žena i muškaraca.

Pokazatelji uspjeha

 • Povećanje rodne ravnopravnosti u rodno uvjetovanom jazu u prihodima.

Kako se postiže cilj?

 • Analiziranje podataka o rodnoj ravnopravnosti plaća i prihoda i donošenje zaključaka o stanju rodne ravnopravnosti.
 • Izrada plana akcije za povećanje rodne ravnopravnosti za jednak rad.
 • Unaprjeđivanje prakse transparentnog i rodno ravnopravnog osiguravanja plaćenog dopunskog rada i dopunskih prihoda s ciljem smanjivanja „nevidljivog rada“.

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

 • Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.
 • Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 2: Osigurati da Organizacija bude „sigurno mjesto“ slobodno od spolnog uznemiravanja i diskriminacije.

Pokazatelji uspjeha

 • Povećanje dobrih praksi  njegovanja otvorene riječi i reduciranje slučajeva spolnog i rodnog uznemiravanja i diskriminacije.

Kako se postiže cilj?

 • Donošenje posebne politike / priopćenja vezanih uz nultu toleranciju prema svim oblicima rodnog ili spolnog uznemiravanja.
 • Izrađivanje edukativnog materijala i programa s ciljem podizanja svijesti o predrasudama te sprječavanja seksističkog govora i govora mržnje.
 • Izrađivanje godišnjih akcijskih planova i programa senzibiliziranja protiv rodno uvjetovanog nasilja.

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

 • Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.
 • Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 3: Osigurati podršku praksama različitosti i uključivosti neovisno o rodnoj orijentaciji ili identifikaciji.

Pokazatelji uspjeha

 • Razvijanje novih politika i praksi osnaživanja rodne različitosti i uključivosti.

Kako se postiže cilj?

 • Donošenje posebne politike vezane uz nultu toleranciju prema svim oblicima rodnog ili spolnog uznemiravanja.
 • Izrađivanje sustava osnaživanja i podrške za zaposlenike neovisno o rodnoj orijentaciji.

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

 • Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.
 • Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 4: Razviti radno okruženje koje omogućuje zaposlenicama i zaposlenicima harmoniziranje poslovnih i životnih obveza i odgovornosti

Pokazatelji uspjeha

 • Povećanje indeksa zadovoljstva zaposlenika uvjetima radnog okruženja.

Kako se postiže cilj?

 • Uključivanje dimenzije rodne ravnopravnosti u politike i redovito praćenje od strane službenika za ljudske resurse.
 • Izrada smjernica za bolje planiranje termina sastanaka s ciljem harmonizacije poslovnih i radnih obveza s privatnim obvezama i odgovornostima
 • Uvođenje fleksibilnog radnog vremena i fleksibilnih radnih uvjeta gdje god je to moguće.
 • Stalna izrada i provođenje praksi kojima se neutraliziraju posljedice za mentalno zdravlje uvjetovane repetitivnim radom i stresom na radnom mjestu. Te prakse su npr. osobno usavršavanje i edukacije, mobilnost, programi osnaživanja, organizacija i ponuda tjelesnih aktivnosti i slično.
 • Unaprjeđivanje komunikacijskih praksi i timskog rada, npr. uvođenje redovnog sastajanja svih zaposlenika s ciljem osnaživanja, razvijanja konstruktivnih međuljudskih odnosa i artikuliranja zajedničkih interesa kojima se poboljšava kvaliteta rada.
 • Uvođenje dvosmjerne evaluacije zaposlenika i rukovoditelja s ciljem brze i efikasne detekcije poteškoća u radu.

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

 • Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.
 • Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

Ivan Janković-Miloš, direktor

Zagreb, 12. svibnja 2021.

Scroll to Top